KLIKKAA VIDEO ALHAALTA AUKI KUUNNELLAKSESI ÄÄNIEN KANSSA

METSÄPALVELU TAIKATYÖ

Metsäpalvelu Taikatyö valittiin Maaseudun Kasvupolulle Tavoitteena on nostaa ylös kannattava hoitohakkuuketju ja työmenetelmä erikoisyrittäjyyden kautta.

pasi.ruuska@taikatyo.fi

AJANKOHTAISTA

Talvisodan henkeä ja lokalisaation uusi kukoistus

Metsäpalvelu Taikatyö lahjoitti maaliskuussa 1000 euroa hengityskoneen hankintaan. "Kanta-Hämeen keskussairaala vastaanotti lahjoituksia usean hengityskoneen hankintaan ja tekee suojavarustehankintoja paikallisilta yrityksiltä. Koronavirusepidemia on nostattanut...

lue lisää

VIIMEISIMMÄT POSTITUKSET

FINBULL COMBI – HARVESTER

Lue lisää…

TEE JA VALVO PUUKAUPPASI TAIKATYÖN EVÄILLÄ

Lue lisää…

TAIKATYÖN TAPAHTUMISTA JA TOIMINNASTA

Lue lisää…

Puukauppa alkaa aina puunmyyntisuunnitelmalla

Teetä aina ennalta puunmyyntisuunnitelma

Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman tekemisellä. Taikatyö tekee sen puolestasi. Puukauppa ja käsiteltävä hakkuuala toteutetaan toiveittesi mukaisesti ja saat aina esityksen parhaasta mahdollisesta toteutuskokonaisuudesta. Suunnitelma on edellytys leimikon kilpailuttamiselle ja toimii runkona itse puukaupan teolle.

Taikatyö kokoaa mahdollisuuksien mukaan leimikkokokonaisuuksia, jolloin samalle alueelle kohdistuvia hakkuita saadaan tehostettua ja toiminnalle näin lisää kannattavuutta. Se näkyy myös puun hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa, metsänomistajan niin halutessa, parhaimmillaan alueen eri metsänomistajien puukauppojen yhteismyyntejä.

TAIKATYÖN KORJUUPALVELU

Metsurihakkuu ja energiapuuharvennusten korjuu

Taikatyö erikoistuu energiapuun harvennuksiin ja metsurihakkuuseen. Taikatyö tarjoaa rinnalle oman vaihtoehdon harvennusten ja erikoishakkuiden osalle. Taikatyö huolehtii puunkorjuusta ja puutavaran välityksestä ostajille.

Taikatyön korjuupalvelu on vaihtoehto, mikäli ostajalla ei ole tarjota vaihtoehtoa tai kannattavuutta erikois- tai hoitohakkuiden toteuttamiselle. Tällöin saadaan hoidettua energiapuukohteet, pienet leimikot ja mm siemen- ja ylispuiden poistot. Metsätalouden kannattavuus paranee.

Taikatyö toteuttaa hakkuut toiveesi huomioiden.

PALVELUT – PUUKAUPPA

Teetä aina ennalta puunmyyntisuunnitelma

Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman tekemisellä. Taikatyö tekee sen puolestasi. Puukauppa ja käsiteltävä hakkuuala toteutetaan toiveittesi mukaisesti ja saat aina esityksen parhaasta mahdollisesta toteutuskokonaisuudesta. Suunnitelma on edellytys leimikon kilpailuttamiselle ja toimii runkona itse puukaupan teolle.

Taikatyö kokoaa mahdollisuuksien mukaan leimikkokokonaisuuksia, jolloin samalle alueelle kohdistuvia hakkuita saadaan tehostettua ja toiminnalle näin lisää kannattavuutta. Se näkyy myös puun hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa, metsänomistajan niin halutessa, parhaimmillaan alueen eri metsänomistajien puukauppojen yhteismyyntejä.

Taikatyö tekee aina maastokäynnit

Hakkuualueet rajataan hakkuutavoittain. Toivomme aina metsänomistajaa mukaan maastoon. Huomioimme luontokohteet, säästöpuut ja muut hakkuussa huomioon otettavat kohteet. Korjuukartalle merkitään varastopaikat ja keskeiset korjuu-urat.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Hakkuuala
 • Hakkuutavat
 • Arvio hakattavan puuston määrästä
 • Arvio hakattavan puuston arvosta
 • Korjuu- ja kuljetuskelpoisuus
 • Raivaustarpeet
 • Hakkuuohjeet
 • Metsänuudistamissuunnitelma päätehakkuiden osalta
 • Energiapuun korjuumahdollisuuksien arviointi
 • Valtion tukikelpoisuuksien hyödyntämismahdollisuudet
 • Lain vaatima metsänkäyttöilmoitus viranomaisille

Kilpailutamme puukauppasi 30 vuoden kokemuksella

Puunmyyntisuunnitelman tietojen pohjalta kilpailutamme puukauppasi. Taikatyö tekee tarjousten vertailun pohjalta. Vertailussa huomioidaan aina ostajan korjuun laatu ja katkonnan merkitys kaupan lopputulokseen. Taikatyö tekee esityksen, mutta lopullisen puukauppapäätöksen tekee aina metsänomistaja.

Puunmyynti valtakirjalla

Taikatyö hoitaa halutessasi koko puukaupan alusta loppuun. Taikatyö hoitaa puukaupan suunnittelun ja tekemisen, korjuun ja mittauksen valvonnan sekä niihin liittyvät asiakirjat. Taikatyö pitää sinut ajan tasalla. Taikatyö huomioi hakkuuseen liittyvän lainsäädännön ja metsänhoitosuositukset sekä tarvittavat yhteydet ja ilmoitukset viranomaisille.

Taikatyö kokoaa mahdollisuuksien mukaan leimikkokokonaisuuksia, jolloin samalle alueelle kohdistuvia hakkuita saadaan tehostettua ja toiminnalle näin lisää kannattavuutta. Se näkyy myös puun hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa, metsänomistajan niin halutessa, parhaimmillaan alueen eri metsänomistajien puukauppojen yhteismyyntejä.

Metsurihakkuu ja energiapuuharvennusten korjuu

Taikatyö erikoistuu energiapuun harvennuksiin ja metsurihakkuuseen. Taikatyö tarjoaa rinnalle oman vaihtoehdon harvennusten ja erikoishakkuiden osalle. Taikatyö huolehtii puunkorjuusta ja puutavaran välityksestä ostajille.

Taikatyön korjuupalvelu on vaihtoehto, mikäli ostajalla ei ole tarjota vaihtoehtoa tai kannattavuutta erikois- tai hoitohakkuiden toteuttamiselle. Tällöin saadaan hoidettua energiapuukohteet, pienet leimikot ja mm siemen- ja ylispuiden poistot. Metsätalouden kannattavuus paranee.

Taikatyö toteuttaa hakkuut toiveesi huomioiden.

Voit tilata puukaupan valvonnan myös itse toteuttamaasi kauppaan. Puukaupan valvonnalla varmistetaan kauppaehtojen toteutuminen. Taikatyö toteuttaa valtakirjakaupoissaan hakkuukoneen mittalaitteen kontrollointia ja katkonnan hakkuun aikaista seurantaa. Työssä apuna käytetään elektronisia mittasaksia ja hakkuukoneen mittatulosteita.

Ennakkoraivauksella kiinnostavuutta

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

Energiapuun korjuu voi olla kannattavin vaihtoehto

Taikatyöllä on vahva osaaminen energiapuun korjuukohteissa. Korjuukohteilla on mahdollista toteuttaa harvennusta ns. suunnattuna kaatona metsurityönä ja kaatokahvoilla. Oikein valituilla hoitohakkuukohteilla menetelmä on kustannustehokkain tapa hoitaa metsän ensimmäinen harvennus.

Energiapuun korjuu on mahdollista myös myöhästyneissä taimikonhoidoissa, jolloin saadaan vähintäänkin normaali taimikonhoidon kulu pois kustannuksista.

Korjuu voidaan toteuttaa myös koneellisesti, mutta tällöin tulee ensisijaisesti harkita perinteisen ainespuun korjuun toteuttamista joko osin tai kokonaan.

Tilaa Taikatyön edustaja käymään, niin katsomme vaihtoehdot.

Vielä on metsureita

Taikatyö voi toteuttaa ammattitaitoisen metsurityön. Saat kauttamme ammattimetsurin tekemään mm. erikoiskohteiden hakkuut, energiapuun korjuun, istutukset ja taimikonhoidot.
Pyrimme kouluttamaan tai täydennyskouluttamaan metsurimme itse. Tällöin voimme varmistua haluamastamme työn laadusta.

Haluamme myös opastaa metsänomistajaa itse tekemään työt oikein, tilaa metsuri metsääsi päiväksi opastamaan tehokkaassa ja oikein tehdyssä työssä. Samalla metsuri tekee työjälkeä malliksi.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT 

11 + 8 =