Metsänhoito

Metsäsi uuteen kasvuun, ota yhteyttä.

8 + 9 =

Taikatyön tavoitteena on pitää metsä tuottavana ja omistajansa näköisenä. Haluamme varmistaa erityisesti metsätalouden kannattavuuden, mutta myös metsäluonnon hoidon ja monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Taikatyö suunnittelee työt maastossa ja huomioi metsän sekä metsäluonnonhoidon suositukset.

Taikatyö huomioi kaikissa töissään yhteiskunnan myöntämät tuet metsänhoitotöille ja hakee tukirahoituksen metsänomistajan puolesta niille kuuluville työkohteille.

Metsätöiden toteuttamisen perustana ovat metsänomistajan omat tavoitteet sekä metsän ja metsämaapohjan edellytykset. Metsänhoidossa voi päästä monin eri tavoin hyvään lopputulokseen. Taikatyö etsii metsänomistajan kanssa parhaan mahdollisen toteutuspolun.

Muistathan, että kaikki metsätalouden kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia.

METSÄN UUDISTAMINEN

METSÄMAAN MUOKKAUS

Taikatyön kautta saat maanmuokkauksen uudistusalalle. Maanmuokkaus parantaa oleellisesti taimien alkukasvua ja selviytymistä luonnossa. Maanmuokkauksessa humuskerrosta rikotaan sopivasti, jotta kivennäismaahan istutetut tai kylvetyt taimet saavat kasvukilpailussa etulyönnin. Samalla myös uudistamistyöt helpottuvat. Muokkaus torjuu monia tuholaisia, kuten myyriä ja tukkimiehentäitä.

METSÄNISTUTUS

 

Uusi tuottava taimikko saadaan aikaan istuttamalla, kylvämällä tai luontaisesti. Uudistamismenetelmä ja puulaji valitaan kasvupaikan mukaan. Valtaosa metsänuudistamisesta tehdään istuttamalla, näin erityisesti kuusivaltaisilla alueilla ja Etelä-Suomessa.

Metsänistutuksen ennakkotöinä tehdään mahdollinen uudistusalan raivaus ja kasvupaikalle sopiva maanmuokkaus. Maanmuokkaus auttaa taimia hyvään kasvuun ja myös helpottaa istutustyötä. Muokkausmenetelmiä ovat mm. äestys, laikutus ja mätästys. Metsäpalvelu Taikatyö ei suosi koneellista istutusta.

Istutettaessa taimia manuaalisesti, käytetään apuna istutusputkea, pottiputkea, jolla taimi saadaan sopivalle syvyydelle. Mätästetyllä alalla taimi istutetaan keskelle mätästä sen korkeimpaan kohtaan. Vettä keräävien painaumien pohjalle ei saa istuttaa. Maa tiivistetään taimen ympäriltä. Istutustiheys on 1600-2000 tainta/ha puulajista ja alueen sijainnista riippuen. Taimia istutetaan toukokuun alusta syyskuun lopulle saakka.

TAIMIKONHOITO

Taimikko vaatii alkuvaiheessa paljon hoitoa ja uudistamiseen käytettyä panosta ei kannata hukata hoitamattomuuden vuoksi. Heinikko ja nopeasti kasvava vesakko tukahduttavat taimia alleen. Taikatyö raivaa ja harvennuttaa taimikkosi tuottokuntoon. Jos teet taimikonhoitotyön itse, opastamme sinua työn toteuttamisessa ja raivaussahan käytössä. Hyödynnä ammattiapu, saat työsi tehokkaammaksi.

Taimikonhoidon kustannukset ovat verotuksessa vähennettävää metsätalouden menoa.

Taikatyön taimikonhoitopalveluun kuuluvat:

  • Taimikonhoitosuunnitelman laatiminen
  • Kustannusarvio
  • Tukien hakeminen
  • Neuvonta ja työnopastus, kun teet taimikonhoidon itse
  • Taimikonhoito metsurityönä (T aikatyö ei suosi koneellista taimikonhoitoa)
  • Nuoren metsän harvennus metsurityönä tai koneellisesti

TAIMIKON VARHAISHOITO

Nuoren taimikon uhkia ovat heinät, lehtipuuvesakko ja pensaat. Hirvieläimet, myyrät ja sienitauditkin voivat pysäyttää pienten taimien kasvun. Tarkasta tai tarkistuta alle metrinen taimikko vuosittain. Luontaisesti uudistettava alue kannattaa tarkistaa viimeistään kolmantena vuonna maanmuokkauksen jälkeen, tällöin ehtii tehdä vielä täydennysistutusta.

Rehevillä mailla taimikossa tarvitaan usein mekaanista heinäntorjuntaa. Kilpailevaa kasvillisuutta voidaan poistaa raivausveitsellä, polkemalla tai muuten mekaanisesti. Haastavissa olosuhteissa kuten entisillä peltomailla, voidaan tarvita kemiallista heinäntorjuntaa. Heinäntorjuntaan ei ole saatavilla valtion tukea.

Taimikon perkauksessa havupuuntaimien ympäriltä poistetaan niiden kasvua haittaavaa, luontaisesti syntynyttä lehtipuustoa. Perkaus on ajankohtainen, kun lehtipuusto on havupuun taimien kokoista. Taimikko on silloin noin metrin mittaista. Uusi Kemera-tuki mahdollistaa tuen saannin myös taimikon varhaishoitoon. Varhaishoidon työlle voi hakea tukea, kun jäljelle jäävä taimikko on yli 70 sentin ja alle kolmen metrin mittaista.

TAIMIKON HARVENNUS

Taimikonhoidossa harvennetaan tiheää taimikkoa ja poistetaan huonolaatuiset puut. Harvennusta tarvitaan, kun pisimmät kasvatettavat puut ovat 3-8 metrin pituisia. Oikea aika työlle riippuu puulajista, kasvupaikasta ja taimikon tiheydestä. Taimikonhoidolla varmistetaan, että ensimmäiset harvennushakkuut ovat kannattavia ja että taimikkoon sijoitetut aeimmat taloudelliset panostukset saataisiin täysimääräisesti hyödynnettyä. Joissain tapauksissa voidaan koettaa ottaa energiapuu talteen myöhästyneiden taimikonhoitojen kohdalla ja pienentää näin hoitotyön kulua.

NUOREN METSÄN HARVENNUS

Metsän ensimmäinen harvennushakkuu tehdään yleensä, kun puut ovat 10 -17 metrin pituisia. Männiköt harvennetaan yleensä lyhyempinä kuin kuusikot tai koivikot. Jos taimikko on aikanaan harvennettu riittävän harvaksi ja oikeaan aikaan, ensimmäisestä harvennuksesta kertyy jo puunmyyntituloja. Hoitamattoman metsän harvennus voi olla kannattamatonta, mutta silloinkin panostus nuoreen metsään on sijoitus tulevaisuuteen.

Tapauskohtaisesti ensimmäiseen harvennukseen voi saada valtion tukea. Nuoren metsän harvennuksessa saadaan myytävää puuta. Yleensä ensimmäisen hakkuun puut myydään kuitupuuksi tai energiapuuksi. Hoitamattomissa kohteissa tarvitaan ennakkoraivausta ja mikäli tiheys ja metsikön laatu sen sallivat, energiapuun korjuu saattaa olla kannattavin vaihtoehto työmenetelmäksi. Tällöin saadaan raivaustyön kuluja pienemmäksi. Nuorten metsien energiapuun korjuuseen saa tukea.

ENNAKKORAIVAUS

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT 

1 + 1 =