PALVELUT

8 + 1 =

KAIKKI PALVELUT

Teetä aina ennalta puunmyyntisuunnitelma

Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman tekemisellä. Taikatyö tekee sen puolestasi. Puukauppa ja käsiteltävä hakkuuala toteutetaan toiveittesi mukaisesti ja saat aina esityksen parhaasta mahdollisesta toteutuskokonaisuudesta. Suunnitelma on edellytys leimikon kilpailuttamiselle ja toimii runkona itse puukaupan teolle.

Taikatyö kokoaa mahdollisuuksien mukaan leimikkokokonaisuuksia, jolloin samalle alueelle kohdistuvia hakkuita saadaan tehostettua ja toiminnalle näin lisää kannattavuutta. Se näkyy myös puun hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa, metsänomistajan niin halutessa, parhaimmillaan alueen eri metsänomistajien puukauppojen yhteismyyntejä.

Taikatyö tekee aina maastokäynnit

Hakkuualueet rajataan hakkuutavoittain. Toivomme aina metsänomistajaa mukaan maastoon. Huomioimme luontokohteet, säästöpuut ja muut hakkuussa huomioon otettavat kohteet. Korjuukartalle merkitään varastopaikat ja keskeiset korjuu-urat.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Hakkuuala
 • Hakkuutavat
 • Arvio hakattavan puuston määrästä
 • Arvio hakattavan puuston arvosta
 • Korjuu- ja kuljetuskelpoisuus
 • Raivaustarpeet
 • Hakkuuohjeet
 • Metsänuudistamissuunnitelma päätehakkuiden osalta
 • Energiapuun korjuumahdollisuuksien arviointi
 • Valtion tukikelpoisuuksien hyödyntämismahdollisuudet
 • Lain vaatima metsänkäyttöilmoitus viranomaisille

Kilpailutamme puukauppasi 30 vuoden kokemuksella

Puunmyyntisuunnitelman tietojen pohjalta kilpailutamme puukauppasi. Taikatyö tekee tarjousten vertailun pohjalta. Vertailussa huomioidaan aina ostajan korjuun laatu ja katkonnan merkitys kaupan lopputulokseen. Taikatyö tekee esityksen, mutta lopullisen puukauppapäätöksen tekee aina metsänomistaja.

Puunmyynti valtakirjalla

Taikatyö hoitaa halutessasi koko puukaupan alusta loppuun. Taikatyö hoitaa puukaupan suunnittelun ja tekemisen, korjuun ja mittauksen valvonnan sekä niihin liittyvät asiakirjat. Taikatyö pitää sinut ajan tasalla. Taikatyö huomioi hakkuuseen liittyvän lainsäädännön ja metsänhoitosuositukset sekä tarvittavat yhteydet ja ilmoitukset viranomaisille.

Taikatyö kokoaa mahdollisuuksien mukaan leimikkokokonaisuuksia, jolloin samalle alueelle kohdistuvia hakkuita saadaan tehostettua ja toiminnalle näin lisää kannattavuutta. Se näkyy myös puun hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa, metsänomistajan niin halutessa, parhaimmillaan alueen eri metsänomistajien puukauppojen yhteismyyntejä.

Metsurihakkuu ja energiapuuharvennusten korjuu

Taikatyö erikoistuu energiapuun harvennuksiin ja metsurihakkuuseen. Taikatyö tarjoaa rinnalle oman vaihtoehdon harvennusten ja erikoishakkuiden osalle. Taikatyö huolehtii puunkorjuusta ja puutavaran välityksestä ostajille.

Taikatyön korjuupalvelu on vaihtoehto, mikäli ostajalla ei ole tarjota vaihtoehtoa tai kannattavuutta erikois- tai hoitohakkuiden toteuttamiselle. Tällöin saadaan hoidettua energiapuukohteet, pienet leimikot ja mm siemen- ja ylispuiden poistot. Metsätalouden kannattavuus paranee.

Taikatyö toteuttaa hakkuut toiveesi huomioiden.

Voit tilata puukaupan valvonnan myös itse toteuttamaasi kauppaan. Puukaupan valvonnalla varmistetaan kauppaehtojen toteutuminen. Taikatyö toteuttaa valtakirjakaupoissaan hakkuukoneen mittalaitteen kontrollointia ja katkonnan hakkuun aikaista seurantaa. Työssä apuna käytetään elektronisia mittasaksia ja hakkuukoneen mittatulosteita.

Ennakkoraivauksella kiinnostavuutta

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

Energiapuun korjuu voi olla kannattavin vaihtoehto

Taikatyöllä on vahva osaaminen energiapuun korjuukohteissa. Korjuukohteilla on mahdollista toteuttaa harvennusta ns. suunnattuna kaatona metsurityönä ja kaatokahvoilla. Oikein valituilla hoitohakkuukohteilla menetelmä on kustannustehokkain tapa hoitaa metsän ensimmäinen harvennus.

Energiapuun korjuu on mahdollista myös myöhästyneissä taimikonhoidoissa, jolloin saadaan vähintäänkin normaali taimikonhoidon kulu pois kustannuksista.

Korjuu voidaan toteuttaa myös koneellisesti, mutta tällöin tulee ensisijaisesti harkita perinteisen ainespuun korjuun toteuttamista joko osin tai kokonaan.

Tilaa Taikatyön edustaja käymään, niin katsomme vaihtoehdot.

Vielä on metsureita

Taikatyö voi toteuttaa ammattitaitoisen metsurityön. Saat kauttamme ammattimetsurin tekemään mm. erikoiskohteiden hakkuut, energiapuun korjuun, istutukset ja taimikonhoidot.
Pyrimme kouluttamaan tai täydennyskouluttamaan metsurimme itse. Tällöin voimme varmistua haluamastamme työn laadusta.

Haluamme myös opastaa metsänomistajaa itse tekemään työt oikein, tilaa metsuri metsääsi päiväksi opastamaan tehokkaassa ja oikein tehdyssä työssä. Samalla metsuri tekee työjälkeä malliksi.

Metsäomaisuuden hoitosopimuksella varmistetaan metsiesi huolenpito. Taikatyö antaa vuosittain raportin metsän tilasta ja ehdotuksen seuraavista metsänhoitotöistä ja hakkuista. Ehdotuksen mukana seuraa kustannus- ja tuottoarvio. Arvion pohjalta voit tehdä päätökset teon alle tulevista töistä. taikatyö voi myös toteuttaa ehdotetut työt. Taikatyö pitää huolta metsäsi tuotosta.

Tuottavuussopimuksen sisältö:

Tuottavuussopimuksella tavoitellaan parasta mahdollista tuottoa ja tilannetta, jossa hoitotöihin löytyy myös raha hoidettavasta metsästä. Voit valtuuttaa Taikatyön hoitamaan puunmyyntisuunnitelman ja sitä seuraavat puukauppa- ja puukaupan valvonta-asiat. Puukaupan hoitamisesta sovitaan erikseen valtakirjalla.

Taikatyö tekee samalla ehdotuksen hoitotyötä vaativista metsäkuvioista kustannusarvioineen. Toteutuksesta sovitaan erikseen kirjallisesti ja hoitotöihin saatavat tuet haetaan metsänomistajan puolesta.

Mikäli metsänomistajalla on metsäsuunnitelma, päivitämme töistä seuraavat muutokset suunnitelmaan. uuden metsäsuunnitelman tekemisestä sovitaan erikseen.

Metsäomaisuuden tuottavuussopimus ja ehdotus tehtävistä metsänhoitotöistä on maksuton. Toteutettavista töistä Taikatyö laskuttaa palveluhinnaston ja annetun tarjouksen mukaisesti.

Taikatyö tarjoaa metsäverotuksen palveluja. kuuminta aikaa metsäveroasioille ovat tammi- ja helmikuu. metsänomistajilta toivotaan yhteydenottoa metsäveroilmoituksen täyttöapuun liittyen jo huomattavasti ennen vuoden vaihdetta.

Palvelut:

 • metsäveroilmoitukset
 • arvonlisäveroilmoitukset
 • puukaupan veroasiat

Taikatyö toteuttaa metsätalouden suunnittelua yhteistyössä kumppaniensa kanssa ja tarjoaa osaamisensa hoito- ja hakkuutöiden ajoitukseen ja toteutustapoihin.

Palvelut:

 • metsäsuunnitelmien laadinta
 • tarvittavat karttapohjat
 • tulosten laskeminen
 • hoito- ja hakkuutoimenpide-esitykset
 • metsäsuunnitelmien ajan tasalla pito

Halutessasi saat Taikatyöltä neuvontaa ja opastusta metsätilasi hoitoon ja puukauppaan. Meiltä löytyy 30 vuoden kokemus ja osaaminen metsälain vaatimuksista, metsän- ja luonnonhoidon vaihtoehdoista ja metsäverotuksesta.

Taikatyö järjestää tupailtoja, luentoja, retkiä ja koulutustilaisuuksia. Huomioimme asiakkaiden toiveet tarjonnassamme.

Puistometsät vaativat jatkuvaa hoitoa. Vaativissa kohteissa Taikatyö käyttää nostolaitteita ja erikoistapauksessa kiipeilykoulutuksen saaneita arboristeja. Ahtaat tilat tai puun alla olevat rakennukset eivät ole ongelma, ne ovat ratkaistava haaste. Katkaisemme puut tarvittaessa sopivissa osissa. Huolehdimme, että työt tehdään turvallisesti.

Taikatyö tekee kuntotutkimuksia kairaamalla ja antaa hoitosuunnitelman tutkimuksen jälkeen.

 • Puiden kuntotutkimus
 • Puiden poisto ja jälkikäsittely asiakkaan toiveiden mukaan (katkominen, risujen pois vienti)
 • Hoitoleikkaukset
 • Puiden ja pensaiden istutukset
 • Pihan puusuunnittelu
 • Puistometsien hoito- ja suunnittelu

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on osa nykyaikaista metsänhoitoa. Suojelualueilla ennallistamistoimilla voidaan nopeuttaa alueen kehittymistä kohti luonnontilaa.

 • Talousmetsien luonnonhoito
 • Suojelualueiden ennallistamis- ja luonnonhoitotyöt (ennallistamishakkuut, kuusen poisto lehdoista)
 • Maisemametsien hoito ja suunnittelu

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT 

9 + 12 =