PUUNMYYNTI-
SUUNNITELMA

3 + 3 =

Teetä aina ennalta puunmyyntisuunnitelma

Puukauppa alkaa puunmyyntisuunnitelman tekemisellä. Taikatyö tekee sen puolestasi. Puukauppa ja käsiteltävä hakkuuala toteutetaan toiveittesi mukaisesti ja saat aina esityksen parhaasta mahdollisesta toteutuskokonaisuudesta. Suunnitelma on edellytys leimikon kilpailuttamiselle ja toimii runkona itse puukaupan teolle.

Taikatyö kokoaa mahdollisuuksien mukaan leimikkokokonaisuuksia, jolloin samalle alueelle kohdistuvia hakkuita saadaan tehostettua ja toiminnalle näin lisää kannattavuutta. Se näkyy myös puun hinnoittelussa. Tämä tarkoittaa, metsänomistajan niin halutessa, parhaimmillaan alueen eri metsänomistajien puukauppojen yhteismyyntejä.


Taikatyö tekee aina maastokäynnit

Hakkuualueet rajataan hakkuutavoittain. Toivomme aina metsänomistajaa mukaan maastoon. Huomioimme luontokohteet, säästöpuut ja muut hakkuussa huomioon otettavat kohteet. Korjuukartalle merkitään varastopaikat ja keskeiset korjuu-urat.

Puunmyyntisuunnitelma sisältää mm. seuraavia tietoja:

 • Hakkuuala
 • Hakkuutavat
 • Arvio hakattavan puuston määrästä
 • Arvio hakattavan puuston arvosta
 • Korjuu- ja kuljetuskelpoisuus
 • Raivaustarpeet
 • Hakkuuohjeet
 • Metsänuudistamissuunnitelma päätehakkuiden osalta
 • Energiapuun korjuumahdollisuuksien arviointi
 • Valtion tukikelpoisuuksien hyödyntämismahdollisuudet
 • Lain vaatima metsänkäyttöilmoitus viranomaisille

KATSO MYÖS

ENNAKKORAIVAUS

Taikatyö tekee, erikseen sovittaessa, hakkuualoille ennakkoraivauksen. Ennakkoraivauksella helpotetaan erityisesti harvennushakkuiden toteuttamista. Raivauksen jälkeen kohteesta tulee ostajan näkökulmasta haluttavampi. Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvospuusto. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita ja tästä on seurauksena parempi hinnoittelu.

PUUKAUPPA

>Puunmyyntisuunnitelma
>Puukaupan kilpailuttaminen
>Puukaupan valtakirja
>Taikatyön korjuupalvelu
>Puukaupan valvonta
>Ennakkoraivaus
>Energiapuun korjuu
>Metsurihakkuut

 

METSÄNHOITO

METSÄOMAISUUDEN HALLINTA

MUUT PALVELUT

YHTEYSTIEDOT

OTA YHTEYTTÄ

 

4 + 2 =